al-Aghani (Volume 6)

Arabic Poetry

06.2

Book of Songs, Vol. 6, TEI XML

1
2
3
بسماللهالرحمنالرحیم
4
5
6
صـــــــوتمنالمائةالمختارة
7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8
اذاقلتتسلوالنفسأوینتهيالمنى*أبيالقلبالاحبأمحكيم
9
منعمةصفراءحلودلالها*أبيتبهابعدالهدوأهيم
10
قطوفالخطامخطوطةالمتنزانها*معالحسنخلقفيالجمالعميم
11
الشعرمختلففيقائلهفمنالرواةمنيرويهلصالحبنعبداللهالعبشمیومنهممنيرويهلقطريابنالفجاءةالمازنيومنهممنيرويهلعبيدةبنهلالاليشكريوالغناءلسياطولهفيهلحنانأحدهماوهوالمختارثقيلأولبالوسطيوالآخرخفيفثقيلبالسبابةفيمجرىالبنصرعناسحقولبعضالشراةقصيدةفيهذاالوزنوعلىهذهالقافيةوفيهاذكرلامحكيمهذهأيضاًتنسبالىهؤلاءالشعراءالثلاثةويختلففيقائلهاكالاختلاففيقائلهذهوفيهأيضاًغناءوهوفيهذهالابياتمنها
12
لعمركانيفيالحياةلزاهد*وفيالعيشمالمألقأمحكيم
13
ولوشهدتنييومدولابأبصرت*طعانفتيفيالحربغيرذميم
14
ذكرالمبردأنالشعرلقطريبنالفجاءةوذكرالهيثمبنعديأنهلعمروالقناوذكروهببنجريرانهلحبيببنسهمالتميمیوذكرأبومخنفأنهلعبيدةبنهلالاليشكريوذكرخالدبنخراشأنهلعمروالقناأيضاًوالغناءلمعبدثانيثقيلبالسبابةفيمجريالوسطيعناسحقویونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15
خبرالوقعةالتیقيلفيهاهذاالشعروهیوقعةدولابوشيءمنأخبارهؤلاءوأنسابهموخبرأمحكيمهذه
16
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17
هذانالشعرانقيلافيوقعةدولابوهيقريةمنعملالأهوازبينهاوبينالأهوازنحومنأربعةفراسخكانتبهاحرببينالازارقةوبينمسلمبنعبيسبنكريزخليفةعبداللهبنالحرثبننوفلبنعبدالمطلبوذلكفیأيامابنالزبير(أخبرني)بخبرهذهالحربأحمدبنعبدالعزيزالجوهریعنعمربنشبةعنالمدائنيوأخبرنيبهاعبيداللهبنمحمدالرازيعن