al-Aghani (Volume 12)

Arabic Poetry

12.2

Book of Songs, Vol. 12, TEI XML

1
2
3
بسماللهالرحمنالرحیم
4
5
6
7
8
أخبارالعتابیونسبه
9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10
هوكلثومبنعمروبنأيوببنعبيدبنحبيشبنأوسبنمسعودبنعمروبنكلثومالشاعروهوابنمالكعتاببنسعدبنزهيربنجشمبنبكربنحبيببنعمروبنغنمبنتغلبشاعرمترسلبليغمطبوعمتصرففيفنونالشعرومقدممنشعراءالدولةالعباسيةومنصورالنمريتلميذهوراويتهوكانمنقطعاالىالبرامكةفوصفوهللرشيدووصلوهبهفبلغعندهكلمبلغوعظمتفوائدهمنهثمفسدتالحالبينهوبينمنصوروتباعدتوأخبارذلكتذكرفيمواضعها(وأخبرني)الحسنبنعلیقالحدثناالقاسمبنمهرويهقالحدثنيجعفربنالمفضلعنرجلمنولدابراهيمالحرانيقالكثرالشعراءببابالمأمونفأوذنبهمفقاللعلیبنصالحصاحبالمصلیأعرضهمفمنكانمنهممجيدافأوصلهالیومنكانغيرمجيدفاصرفهوصادفذلكشغلامنعلیبنصالحكانيريدانيتشاغلبهعنأمرنفسهفقاممغضباوقالواللهلأعمنهمبالحرمانثمجلسلهمودعابهمفجعلوايتغالبونعلىالقربمنهفقاللهمعلىرسلكمفانالمدىأقربمنذلكهلفيكممنيحسنأنيقولكماقالأخوكمالعتابی
11
ماذاعسيمادحيثنیعليكوقد*ناداكفيالوحیتقديسوتطهير
12
فتالممادحالاانألـسـنـنـا*مستنطقاتبماتحویالضمائير
13
14
قالوالاواللهمامناأحديحسنأنيقولمثلهذاقالفانصرفواجميعا)أخبرنی)الحسنقالحدثناابنمهرويهقالحدثنيأبوبكرأحمدبنسهلقالتذاكرناشعرالعتابيفقالبعضنافيهتكلفونصرهبعضنافقالشيخحاضرويحكمأيقالانفيشعرهتكلفاوهوالقائل
15
رسلالضميرالـيكتـتـري*بالشوقظالـعةوحـسـري
16
متـزجـياتمــابنین*علىالوجامنبعدمسري
17
ماجـفلـلـعـينـينبـعدك*ياقريرالعينمـجـري
18
فاسلمسلمـتمـبـرأ*منصبوتيأبدامعري